کد: 26001

 

نام انگلیسی مقاله: Adoption of Human Resource Information System: A Theoretical Analysis

نام فارسی مقاله: بهره گیری از سیستم اطلاعاتی منابع انسانی: یک تحلیل نظری

واژگان کلیدی مقاله به فارسی: سیستم اطلاعاتی منابع انسانی- بهره گیری از نوآوری- عوامل سازمانی- عوامل فنی- عوامل محیطی

واژگان کلیدی مقاله به انگلیسی:

Human Resource Information System; Innovation Adoption; Organizational Factors; Technological Factors; Environmental Factors

وضعیت ترجمه: موجود است