کد: 22001

 

نام انگلیسی مقاله: Relationship advertising: How advertising can enhance social bonds

نام فارسی مقاله: تبلیغات رابطه ای: تبلیغات چگونه می تواند پیوندهای اجتماعی را افزایش دهد

واژگان کلیدی مقاله: تبلیغات- تحقیق کیفی- تشریح علمی- نظریه رابطه- بازاریابی مثبت

وضعیت ترجمه: در دست ترجمه

 

واژگان کلیدی: ترجمه مقاله تبلیغات رابطه ای: تبلیغات چگونه می تواند پیوندهای اجتماعی را افزایش دهد, ترجمه مقاله کسب و کار- ترجمه مقاله تبلیغات رابطه ای- Relationship advertising- social bonds