کد: 22002

 

نام انگلیسی مقاله: The impact of professional standards on accounting judgments: The role of availability and comparative information

نام فارسی مقاله: تاثیر استانداردهای حرفه ای بر تصمیم گیری های حسابداری: نقش در دسترس بودن و اطلاعات تطبیقی

واژگان کلیدی مقاله: در دسترس بودن- اصول رفتاری-حمایت از مشتری- یکپارچگی-استانداردهای حرفه ای-محافظه کاری

وضعیت ترجمه: موجود است 

واژگان کلیدی : ترجمه مقاله تاثیر استانداردهای حرفه ای بر تصمیم گیری های حسابداری: نقش در دسترس بودن و اطلاعات تطبیقی,ترجمه مقاله حسابداری- ترجمه مقاله The impact of professional standards on accounting judgments: The role of availability and comparative information