کد: 14004

نام انگلیسی مقاله:

Combining metabolic engineering and process optimization to improve production and secretion of fatty acids

نام فارسی مقاله:

ترکیب مهندسی متابولیک و بهینه سازی فرآیند به منظور بهبود تولید و ترشح اسیدهای چرب

واژگان کلیدی مقاله به انگلیسی:

Synthetic biology; Lipid secretion; Microbial oil; Biodiesel; Yarrowia lipolytica; Oleaginous yeasts; Free fatty acids; Oleochemicals; Microbial biotechnology; Single cell oil; Metabolic engineering; Industrial biotechnology

واژگان کلیدی به فارسی:

زیست شناسی مصنوعی؛ ترشح چربی؛ نفت میکروبی؛ سوخت زیستی؛ lipolytica Yarrowia؛ مخمرها های روغنی؛ اسیدهای چرب آزاد؛ Oleochemicals؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ نفت تک سلولی. مهندسی متابولیک؛ بیوتکنولوژی صنعتی

وضعیت ترجمه: ترجمه شده است.

چکیده:

Microbial oils are sustainable alternatives to petroleum for the production of chemicals and fuels. Oleaginous yeasts are promising source of oils and Yarrowia lipolytica is the most studied and engineered one. Nonetheless the commercial production of biolipids is so far limited to high value products due to the elevated production and extraction costs. In order to contribute to overcoming these limitations we exploited the possibility of secreting lipids to the culture broth, uncoupling production and biomass formation and facilitating the extraction. We therefore considered two synthetic approaches, Strategy I where fatty acids are produced by enhancing the flux through neutral lipid formation, as typically occurs in eukaryotic systems and Strategy II where the bacterial system to produce free fatty acids is mimicked. The engineered strains, in a coupled fermentation and extraction process using alkanes, secreted the highest titer of lipids described so far, with a content of 120% of DCW.

واژگان کلیدی کلی:

مقاله درمورد مهندسی؛ مقاله درمورد جنسیت؛مقاله درمورد  انتخاب شغل؛مقاله درمورد  نگرش؛مقاله درمورد  هنجار؛مقاله درمورد  کنترل رفتاری درک شده